แบบทดสอบเรื่องระบบสมดูลในร่างกาย

ข้อที่ 1)
ข้อใดคือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต


เซลล์   
ยีน   
นิวเคลียส   
โครโมโซม
ข้อที่ 2)
โครงสร้างใดของเซลล์มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน (differentially permeable membrane)
 
 ผนังเซลล์  
 เยื่อหุ้มเซลล์
 นิวเคลียส 
 ร่างแหเอนโดพลาซึม

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือหน้าที่ของนิวเคลียส
   


ควบคุมการแบ่งเซลล์   
ควบคุมกระบวนการสืบพันธุ์   
ศูนย์กลางการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ภายในเซลล์   
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ข้อที่ 4)
โครงสร้างใดของเซลล์ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีน
   ร่างแหเอนโดพลาซึม   
ไรโบโซม   
ไมโทคอนเดรีย   
กอลไจแอปพาราตัส


ข้อที่ 5)
โครงสร้างใดของเซลล์ทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานสูงให้กับเซลล์
   
ร่างแหเอนโดพลาซึม   
ไรโบโซม   
ไมโทคอนเดรีย   
กอลไจแอปพาราตัส
ข้อที่ 6)
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นที่โครงสร้างใด
   

เซนทริโอล   
คลอโรพลาสต์   
แวคิวโอล   
ไมโทคอนเดรีย

ข้อที่ 7)
พารามีเซียมใช้ออร์แกเนลล์ใดทำหน้าที่กำจัดน้ำและของเสียออกจากเซลล์
  

คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล   
เฟลมเซลล์   
เนฟริเดียม   
ท่อมัลพิเจียน

ข้อที่ 8)
นกเทละมีต่อมเกลือ (salt gland) ทำหน้าที่
   


กำจัดเกลือออกจากร่างกาย  
กำจัดกรดยูริกออกจากร่างกาย   
ดูดซับเกลือเข้าในร่างกาย   
ดูดซับกรดยูริกเข้าในร่างกาย

ข้อที่ 9)
สัตว์ชนิดใดที่มีอุณหภูมิในร่างกายใกล้เคียงกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่
   มนุษย์   
นก   
สัตว์เลื้อยคลาน   
วาฬ


ข้อที่ 10)
ปริมาณสารใดพบมากที่สุดในน้ำปัสสาวะ
   
แอมโมเนีย   
กรดยูริก   
ยูเรีย   
คลอไรด์